SUOMALAISTEN HYVINVOINTI

JOKAISELLE SUOMALAISELLE YHDENVERTAINEN MAHDOLLISUUS HYVINVOINTIIN

Hyvinvointi koostuu useista asioista. Meidän tulee huolehtia siitä, että kukaan ei kärsi nälästä, kodittomuudesta tai köyhyydestä. Jokaisella suomalaisella on oikeus koulutukseen, työhön, tasapuoliseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, vapauteen, terveydenhoitoon ja turvallisuuteen. Päätökset ja lait, joita eduskunnassa tehdään tulee tukea näitä oikeuksia.

Suomessa on saavutettava ruokaturva eli ravinnon hinta on saatava kohtuulliseksi, saatavuus turvattava kaikissa olosuhteissa ja ravinnon ravitsemuksellinen laatua on parannettava. Tästä syystä meidän on edistettävä kestävää suomalaista maataloutta.

Tärkeänä pidän myös, että pystymme kannustamaan kaiken ikäisiä suomalaisia ihmisiä terveellisen elämään esimerkiksi vahvalla valistustyöllä ja ennaltaehkäisevällä terveydenhuollolla. Seulontatutkimuksia on lisättävä tasapuolisesti kaikille, koska näin säästetään ihmishenkiä ja yhteiskunnalle tulee edullisemmaksi hoitaa esimerkiksi syöpiä, kun ne ovat vasta alkuvaiheessaan.

Meidän ei tule sulkea silmiämme olemassa olevien ongelmien edessä. Meidän tulee välittää toisistamme ja toimia, kun huomaamme läheistemme pahan olon tai avun tarpeen. Syrjäytynyt, alkoholisoitunut ja yksinäinen voi olla missä tahansa iässä. Kyse on ihmisarvosta ja se on jokaisella ihmisellä sama, olipa ikä tai elämäntilanne mikä tahansa.

IKÄÄNTYMINEN EI OLE SAIRAUS

Vanheneminen ja vanhuus eivät ole sairauksia. Ikäihmisiä ei saa jättää yksin ja heistä on huolehdittava. Seniorasuntojen määrää tulee nostaa ja yhteisöllisyyteen kannustaa. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet (liikunta, kulttuuri, yhteisöllisyys) pidentävät elämää ja tekevät siitä laadukkaan. Masennus, alkoholismi ja toivottomuus lisääntyy ikääntyneiden

parissa, joten tehtävää on paljon ja näistä toimenpiteistä ei saa säästää.

Ikääntyviä ja ikääntyneitä tulee kunnioittaa ja arvostaa. Palveluiden tulee kattaa kaikki ikäryhmät ja osaajat, esimerkiksi digitalisaation lisääntyessä ei saa unohtaa henkilökohtaisia palveluja ja uudessa sote-uudistuksessa ihminen tulee muistaa pitää kaiken toiminnan keskiössä. Terveyden vaaliminen ja sairaudenhoito ei saa olla riippuvaista iästä, rahasta tai sosiaalisesta asemasta.

KULTTUURI JA HYVINVOINTI KÄSIKÄDESSÄ

Kulttuuri- ja taideperusteisten menetelmien käyttöä sosiaali- terveys- ja hyvinvointialoilla tulee lisätä. Lukutuokio rentouttaa ja syke laskee. Musiikin kuuntelu nopeuttaa esimerkiksi aivoinfarktista toipumista. Kuorolaulu parantaa mielialaa ja luo yhteenkuuluvaisuutta. Taidetoimintaan osallistuminen vahvistaa elämänhalua ja onnistumiset itsetuntoa. Taiteella on todettu olevan positiivisia vaikutuksia mielialaan, masentuneisuuteen ja ahdistukseen sekä stressin kokemiseen ja hallintaan. Teatterissa, taidenäyttelyssä ja konserteissa käyminen, laulaminen ja tanssiminen lisäävät terveyttä ja tyytyväisyyttä elämään.

http://www.mielenterveysseurat.fi/terveyttakulttuu...

KOULUTUS JA TYÖLLISYYS OVAT PERUSOIKEUKSIA

Koulujen oppimisympäristöjen parantamiseen, sisäilmaongelmien korjaamiseen ja oppilaiden huumeongelmiin tulee puuttua. Kiusaaminen kouluissa ja työpaikoilla ei lopu, jos koko yhteisö ei sovi ymmärryksen, yhteistyön ja puuttumisen tärkeydestä.

Jokaiselle suomalaiselle tulee kuulua avoimet, tasa-arvoiset, tasapuoliset ja laadukkaat koulutus- ja työmahdollisuudet riippumatta ihmisen iästä, sukupuolesta, uskonnosta tai poliittisista mielipiteistä. Koulutuksen taas tulee taata työpaikka ja mahdollisuus elättää itsensä ja perheensä sekä toteuttaa elämänsä tarpeet ja unelmat. Tärkeää on elinikäiset oppimismahdollisuudet ja jokaiselle henkilökohtaisesti sopiva työura.

OIKEUDENMUKAISUUS JA TURVALLISUUS
KOKO KANSALLE

Maastamme tulee tehdä jälleen turvallinen ja oikeudenmukainen, tasapuolinen ja tasa-arvoinen.

Oikeuslaitostamme tulee kehittää edelleen.Rangaistuskäytännön tulee olla tasapuolinen ja suhteessa tehtyyn rikokseen. Henkirikokset, lapsiin ja eläimiin kohdistetut rikokset eli jonkun elollisen terveyteen ja henkeen kohdistuneet rikokset tulee olla rangaistusasteikon kärjessä. Tasapuolisuus tarkoittaa sitä, että olipa rikoksen tekijä mitä tahansa rotua, uskontoa tai sukupuolta, niin rangaistukset samasta rikoksesta on oltava yhtenevät. Kenenkään henki ei saa olla alennusmyynnissä ja kuitattavissa muutamalla vapausrangaistusvuodella tai ehdollisella. Rikoksista ei myöskään tule saada paljousalennusta, päinvastoin. Talousrikoksissa ja muissa omaisuusrikoksissa paras rangaistus olisi korvausmenettely joko rahalla tai työpanoksena.

Kannatan jopa vankilatuomioiden ulkoistamista eli vankilapalveluiden ostoa esimerkiksi Venäjältä. Lievät ja lyhyet rangaistukset vakavista rikoksista tai ihanteelliset vankilaolosuhteet eivät vähennä rikoksia, koska ne eivät toimi pelotteina mahdollisten uusien rikosten rangaistuksista. Vaaralliset rikolliset eivät kuulu kaduille eikä heidän kuulu päästä lomille. Joskus rikoksessa voi olla kyseessä vahinko, joten oikeuslaitokselta vaaditaan hyvää ammattitaitoa punnittaessa tarkoituksellisuutta.

Suomen on oltava suomalaisten turvapaikka. Kaikenlaisen, fyysisen ja psyykkisen, väkivallan (kadulla ja kodeissa) ja kiusaamisen (kouluissa ja työpaikoilla) vähentäminen, ensi- ja turvakotien lisääminen. Erityisesti lasten ja naisten turvallisuuteen tulee kiinnittää huomiota. Jokaisella suomalaisella tulisi olla oikeus liikkua omassa maassaan pelkäämättä.